Openbaarheid

Vergaderingen van de raad

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar.
 
Met uitzondering van de begrotingsbesprekingen kan deze raad, met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.
  
De vergadering is nooit openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.
   
De besloten vergadering kan slechts plaatsvinden na de openbare vergadering. Wanneer tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, wordt dit behandeld na het sluiten van de openbare vergadering.

Actieve openbaarheid van bestuur

Het OCMW moet de bevolking systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze inlichten over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit houdt ondermeer in dat elke brief die uitgaat van het OCMW, de naam, de functie, het adres en het telefoonnummer moet vermelden van diegene die meer inlichtingen kan verstrekken over het dossier.
 
Passieve openbaarheid van bestuur
Iedereen heeft het recht om bestuursdocumenten die in het bezit zijn van het OCMW
  • in te kijken;
  • er een afschrift van te vragen;
  • er uitleg over te krijgen.
Dit recht geldt voor elke "drager" van informatie: dossiers, contracten, foto's, ...
 
Opgelet: Dit recht is niet onbeperkt. Uitzonderingen en beperkingen zijn gebaseerd op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, veiligheidsoverwegingen, gerechtelijke procedures enz.

Aanvraag indienen

Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. Dit kan gebeuren per brief, per fax, per e-mail, of via persoonlijke overhandiging. De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
  • de aangelegenheid waarover het gaat;
  • de bestuursdocumenten in kwestie (indien mogelijk);
  • de naam en het correspondentieadres van de aanvrager;
  • voor milieu-informatie kan de aanvraag ook een voorstel van termijn bevatten waarbinnen de aanvrager de informatie wenst te ontvangen.
Meer informatie over de openbaarheid van bestuur vindt u op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid .
 
Hebt u vragen? Vul dan ons online feedback formulier in.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory