Stookoliepremie

 
   
Heeft u recht op een verwarmingstoelage?   
 
(nieuwe regeling vanaf 1 januari 2019) 
 
 
U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen?
 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (c)
 • bulkpropaangas
Geleverd tussen 01 januari 2019 en 31 december 2019
 
(GEEN toelage voor propaangas en butaangas in gasflessen.)
 
 
 
En u behoort tot één van de volgende categorieën?

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • WIGW (weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees);
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
 • leefloongerechtigde;
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
 • gerechtigde op het OMNIO-statuut;

EN het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
 
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen1 is lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met €  3.467,55 per persoon ten laste2.
1Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.
2 Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen dat lager is dan € 3.270, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen. 
 
Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
 
U geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.
 
 
Dan heeft u recht op een stookoliepremie
 
Het bedrag van de stookoliepremie hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tot maximum 300 euro.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een forfaitaire stookoliepremie van 210 euro.
 
Per verwarmingsperiode en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.
 
Wanneer kunt u de verwarmingstoelage aanvragen?

Uw ondertekende aanvraag met alle nodige documenten moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering.

Aanvragen buiten deze termijn komen niet in aanmerking.

 
Waar kunt u de premie aanvragen?

OCMW Aalst – Team Energie
Gasthuisstraat 40
9300 Aalst

Tel: 053 72 20 15

U moet vooraf een afspraak maken.

 
 
Welke documenten moet u voorleggen bij de aanvraag?
 
Deze documenten moet elke aanvrager voorleggen:
 • de LEVERINGSFACTUUR;
 • een KLEVERTJE VAN DE MUTUALITEIT, van alle gezinsleden;
 • een REKENINGNUMMER waarop de premie kan gestort worden;
 • en uw aanvraag ONDERTEKENEN
 • Indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.
 • Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar.

Afdrukbare FOLDER

    


Indien u bovenstaande documenten niet allemaal kan voorleggen, kan er ook geen aanvraag opgemaakt worden. 
U kan meer informatie of een gesprek met een consulent aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory