Vast Bureau

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.
 
Samenstelling en verslag 
Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. Daarom kan u de samenstelling en de verslagen van het Vast Bureau raadplegen op de website van stad Aalst.
  
Bevoegdheden 
Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. Het Decreet over het Lokaal Bestuur wijst aan het vast bureau een aantal specifieke bevoegdheden toe.
 
Het vast bureau is onder meer bevoegd voor:
 • de daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW, in voorkomend geval binnen de door de OCMW-raad vastgestelde algemene regels;
 • het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de OCMW-raad;
 • het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de OCMW-raad;
 • het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
 • de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip "dagelijks bestuur”;
 • de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de OCMW-raad dat nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd;
 • de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het vast bureau voorbehoudt;
 • de daden van beschikking:
 • roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;
 • verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de OCMW-raad bevoegd blijft;
 • het vertegenwoordigen van het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en de beslissingen over het in rechte optreden namens het OCMW;
 • het afsluiten van een afsprakennota;
 • de zorg voor de archiefdocumenten van het OCMW, waaronder de titels;
 • het bijhouden van een volledig en geactualiseerd overzicht van alle verenigingen,
 • stichtingen en vennootschappen waarin het OCMW deelneemt en het minstens eenmaal per jaar op de hoogte brengen van de OCMW-raad van het geactualiseerde overzicht met een toelichting van alle wijzigingen die zich sinds de vorige toelichting hebben voorgedaan.
De bevoegdheden van de voorzitter van de OCMW-raad die hij door of krachtens een andere wet of een ander decreet krijgt, worden geacht te zijn toegewezen aan de voorzitter van het vast bureau. Uitzondering hierop zijn de bevoegdheden die de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens het Decreet over het Lokaal Bestuur krijgt.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory